Jihan Lee
Jihan Lee a freelancer who enjoys writing about tech, going green and anything in-between. You can follow Jihan on Twitter @ji_han_lee